Czekasz na Kartę Pobytu dłużej niż 1 miesiąc? Sprawę można przyspieszyć, a za powolne działanie Urzędu Wojewódzkiego możesz dostać odszkodowanie.

Jak wskazała ostatnia kontrola NIK (tutaj), Urzędy Wojewódzkie nie radzą sobie z obsługą cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (Karta Pobytu) czeka się nawet 3 lata. W samym województwie dolnośląskim, średni czas oczekiwania na decyzję w sprawie legalizacji pobytu w 2018 r. wyniósł aż 328 dni. Tymczasem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sprawy te powinny być załatwiane co do zasady w ciągu miesiąca.

Tak duże opóźnienia sprawiają, że przez bardzo długi czas cudzoziemcy bez uregulowanego pobytu nie mają w Polsce łatwego życia. Nie oznacza to jednak, że trzeba czekać bezczynnie.

Co można zrobić kiedy postępowanie się przedłuża?

 • Podstawowym sposobem przyspieszenia postępowania jest złożenie ponaglenia przewidzianego w art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.). W przypadku postępowania prowadzonego w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, ponaglenie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Pismo to musi spełniać wymogi ustawowe, przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, w tym w szczególności zawierać uzasadnienie odnoszące się do terminu w jakim sprawa powinna być załatwiona z uwagi na obowiązujące przepisy.
 • Jeśli złożone ponaglenie nie spowoduje załatwienia sprawy, a w każdym razie jeśli Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie odpowie w ciągu 14 dni od złożenia ponaglenia, wówczas można skierować skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawierającą odpowiednie uzasadnienie i podstawę prawną.

Aby we właściwy sposób przygotować ponaglenie lub skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – radcy prawnego.

Na co można liczyć po złożeniu skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania?

 • Przede wszystkim po uwzględnieniu skargi sąd nakaże wojewodzie załatwić Waszą sprawę we wskazanym terminie (najczęściej 14 lub 30 dni),
 • Sąd może przyznać Wam sumę pieniężną (odszkodowanie) za bezczynność lub przewlekłość postępowania.

W jakiej wysokości sąd może przyznać odszkodowanie? Od czego to zależy?

Zgodnie z przepisami, sąd może przyznać sumę pieniężna w wysokości do maksymalnie 22.925 zł.

Z dotychczasowych orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że najczęściej zasądzane jest odszkodowanie w granicach 2.000 zł – 8.000 zł. Na zwiększenie wysokości odszkodowania wpływ mają okoliczności Waszej sprawy, a przede wszystkim:

 • bardzo długi czas oczekiwania na wydanie decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • długość okresów oczekiwania na kolejne czynności urzędu (tj. między pismami z urzędu są długie okresy bezczynności),
 • nieotrzymanie z urzędu informacji o przyczynach opóźnień,
 • brak możliwości kontaktu z urzędem i uzyskania informacji o stanie sprawy lub terminie jej załatwienia,
 • niedogodności spowodowane brakiem Karty Pobytu, np. trudności w załatwianiu spraw urzędowych, brak możliwości wyjazdu z Polski do rodziny, brak możliwości wyjazdu na wakacje, obawa zwolnienia z pracy, brak możliwości łatwej zmiany pracy.

Kiedy można złożyć skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania?

Przede wszystkim skargę można złożyć wyłącznie po wcześniejszym prawidłowym złożeniu ponaglenia.

Po drugie aby skarga była skuteczna, musi oczywiście dojść do bezczynności ze strony urzędu lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku pobytowego, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, powinna być ona załatwiana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jeśli więc sprawy nie załatwiono w powyższym terminie określonym, mogło dojść do bezczynności. Niezależnie od tych terminów, jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, może mieć miejsce przewlekłość.

Jak trafnie zauważają wyroki sądów administracyjnych:

„o przewlekłym prowadzeniu postępowania można mówić wówczas, gdy organowi będzie można skutecznie przedstawić zarzut niedochowania należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by zakończyło się ono w rozsądnym terminie, względnie zarzut przeprowadzania czynności (w tym dowodowych), pozbawionych dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia lub pozornych.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia  10 stycznia 2019 r., sygn. akt III SAB/Wr 116/18)

„dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia to, z jakich powodów określony akt (decyzja, postanowienie, inny akt) nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.06.2008 r., VI SAB/Wa 36/08, LEX nr 513865)

Co jeśli już po złożeniu skargi dostanę jednak zezwolenie na pobyt? Czy oznacza to, że skarga nie zostanie uwzględniona?

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka sądów, dla stwierdzenia czy skarga jest zasadna (a więc m.in. czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania) bierze się pod uwagę moment złożenia skargi. Nawet jeśli decyzja o zezwoleniu została więc już wydana, nie zmienia to faktu, że urząd działał bardzo powoli i dopuścił się bezczynności lub przewlekłości. Dlatego w dalszym ciągu uzyskanie odszkodowania jest realne.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Jak stwierdzono w ramach wspomnianej na początku kontroli NIK, liczba skarg o stwierdzenie bezczynności lub przewlekłości rośnie lawinowo. W samym 2018 r. wydano 101 wyroków, a kolejne 183 skargi czekały na rozpatrzenie.

Masz pytania? Chciałbyć podjąć działania w sprawie przedłużającego się postępowania?
Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

5 komentarzy do “Czekasz na Kartę Pobytu dłużej niż 1 miesiąc? Sprawę można przyspieszyć, a za powolne działanie Urzędu Wojewódzkiego możesz dostać odszkodowanie.”

 1. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I really hope to check out the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

  Odpowiedz

Dodaj komentarz