Czekasz na Kartę Pobytu dłużej niż 1 miesiąc? Sprawę można przyspieszyć, a za powolne działanie Urzędu Wojewódzkiego możesz dostać odszkodowanie.

Jak wskazała ostatnia kontrola NIK (tutaj), Urzędy Wojewódzkie nie radzą sobie z obsługą cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (Karta Pobytu) czeka się nawet 3 lata. W samym województwie dolnośląskim, średni czas oczekiwania na decyzję w sprawie legalizacji pobytu w 2018 r. wyniósł aż 328 dni. Tymczasem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sprawy te powinny być załatwiane co do zasady w ciągu miesiąca.

Tak duże opóźnienia sprawiają, że przez bardzo długi czas cudzoziemcy bez uregulowanego pobytu nie mają w Polsce łatwego życia. Nie oznacza to jednak, że trzeba czekać bezczynnie.

Co można zrobić kiedy postępowanie się przedłuża?

 • Podstawowym sposobem przyspieszenia postępowania jest złożenie ponaglenia przewidzianego w art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.). W przypadku postępowania prowadzonego w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, ponaglenie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Pismo to musi spełniać wymogi ustawowe, przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, w tym w szczególności zawierać uzasadnienie odnoszące się do terminu w jakim sprawa powinna być załatwiona z uwagi na obowiązujące przepisy.
 • Jeśli złożone ponaglenie nie spowoduje załatwienia sprawy, a w każdym razie jeśli Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie odpowie w ciągu 14 dni od złożenia ponaglenia, wówczas można skierować skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawierającą odpowiednie uzasadnienie i podstawę prawną.

Aby we właściwy sposób przygotować ponaglenie lub skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – radcy prawnego.

Na co można liczyć po złożeniu skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania?

 • Przede wszystkim po uwzględnieniu skargi sąd nakaże wojewodzie załatwić Waszą sprawę we wskazanym terminie (najczęściej 14 lub 30 dni),
 • Sąd może przyznać Wam sumę pieniężną (odszkodowanie) za bezczynność lub przewlekłość postępowania.

W jakiej wysokości sąd może przyznać odszkodowanie? Od czego to zależy?

Zgodnie z przepisami, sąd może przyznać sumę pieniężna w wysokości do maksymalnie 22.925 zł.

Z dotychczasowych orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że najczęściej zasądzane jest odszkodowanie w granicach 2.000 zł – 8.000 zł. Na zwiększenie wysokości odszkodowania wpływ mają okoliczności Waszej sprawy, a przede wszystkim:

 • bardzo długi czas oczekiwania na wydanie decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • długość okresów oczekiwania na kolejne czynności urzędu (tj. między pismami z urzędu są długie okresy bezczynności),
 • nieotrzymanie z urzędu informacji o przyczynach opóźnień,
 • brak możliwości kontaktu z urzędem i uzyskania informacji o stanie sprawy lub terminie jej załatwienia,
 • niedogodności spowodowane brakiem Karty Pobytu, np. trudności w załatwianiu spraw urzędowych, brak możliwości wyjazdu z Polski do rodziny, brak możliwości wyjazdu na wakacje, obawa zwolnienia z pracy, brak możliwości łatwej zmiany pracy.

Kiedy można złożyć skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania?

Przede wszystkim skargę można złożyć wyłącznie po wcześniejszym prawidłowym złożeniu ponaglenia.

Po drugie aby skarga była skuteczna, musi oczywiście dojść do bezczynności ze strony urzędu lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku pobytowego, zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, decyzja w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy powinna zostać wydana w terminie 60 dni.

Jeśli więc sprawy nie załatwiono w powyższym terminie określonym, mogło dojść do bezczynności. Niezależnie od tych terminów, jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, może mieć miejsce przewlekłość.

Jak trafnie zauważają wyroki sądów administracyjnych:

„o przewlekłym prowadzeniu postępowania można mówić wówczas, gdy organowi będzie można skutecznie przedstawić zarzut niedochowania należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by zakończyło się ono w rozsądnym terminie, względnie zarzut przeprowadzania czynności (w tym dowodowych), pozbawionych dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia lub pozornych.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia  10 stycznia 2019 r., sygn. akt III SAB/Wr 116/18)

„dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia to, z jakich powodów określony akt (decyzja, postanowienie, inny akt) nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.06.2008 r., VI SAB/Wa 36/08, LEX nr 513865)

Co jeśli już po złożeniu skargi dostanę jednak zezwolenie na pobyt? Czy oznacza to, że skarga nie zostanie uwzględniona?

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka sądów, dla stwierdzenia czy skarga jest zasadna (a więc m.in. czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania) bierze się pod uwagę moment złożenia skargi. Nawet jeśli decyzja o zezwoleniu została więc już wydana, nie zmienia to faktu, że urząd działał bardzo powoli i dopuścił się bezczynności lub przewlekłości. Dlatego w dalszym ciągu uzyskanie odszkodowania jest realne.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Jak stwierdzono w ramach wspomnianej na początku kontroli NIK, liczba skarg o stwierdzenie bezczynności lub przewlekłości rośnie lawinowo. W samym 2018 r. wydano 101 wyroków, a kolejne 183 skargi czekały na rozpatrzenie.

Masz pytania? Chciałbyć podjąć działania w sprawie przedłużającego się postępowania?
Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

11 komentarzy do “Czekasz na Kartę Pobytu dłużej niż 1 miesiąc? Sprawę można przyspieszyć, a za powolne działanie Urzędu Wojewódzkiego możesz dostać odszkodowanie.”

 1. Witam.
  20.01.2020 złożyłam wniosek o kartę czasowego pobytu na podawanie małżeństwa z obywatelem Polski ( pobrali mi odciski linii papilarnych).Do teraz nie mam żadnych informacji czy jest wszystko ok. Wiem ze teraz się długo czeka i tak dalej, ale ustawowo jest miesiąc na to ( maksymalnie 2). Nie chce robić na złość urzędnikami, ale potrzebuje tej karty ponieważ siedzę w Polsce i nie mogę nigdzie się ruszyć. Co mogę zrobić?
  Z góry dziekuje za odpowiedz.

  Odpowiedz
  • Jeżeli sprawa trwa dłużej niż 2 miesiące, to można złożyć ponaglenie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie oraz skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
   Korzystanie z prawa do złożenia ponaglenia i skargi nie robi nikomu na złość.
   Urzędnicy mają obowiązek, by sprawnie pracować nad sprawą, a brak decyzji potrafi bardzo utrudnić życie.

   Odpowiedz
 2. Czeka mój mąż 2lata na odpowiedź z urzędu z Warszawy o odwołanie o pobyt w Polsce i zero odpowiedź nie mamy co mamy zrobić pisaliśmy odwołanie kilka razy i.cisza tylko każą czekać że jest dużo łudzi i w Grudniu będzie 3 lata i pewnoe dalej nie będzie odpowiedźi

  Odpowiedz
 3. Dzień dobry, w kwietniu 2022 złożyłam wniosek o kartę pobytu na podstawie ślubu z obywatelem RP. Że względu na okoliczność w czerwcu musiałam się przeprowadzić do innego miasta o czym powiadomiłam odpowiedni urząd i ciągle pisałam im mailowo ponieważ dodzwonić się to jest nie możliwe. Dopiero we wrześniu mi odpisali że zamierzają się przekazać sprawy, a w listopadzie wrzeszczie przekazali. Chociaż ja już złożyła we wrześniu inny wniosek w innym miejscu. Potem w listopadzie kiedy dotarł ten z kwietnia tego połączyli te wnioski
  W ciągu kilka dni próbowałam skontaktować się z urzędem w różne sposoby (telefonicznie i mailowo). Wrzeszczie otrzymałam odpowiedź że co najmniej pół roku trzeba czekać na wezwania do urzędu. Dlaczego? Nie mogę wyjechać do swoich rodziców do Ukrainy, ponieważ nie da się wrócić tu do Polski. Co mam robić??? Mam już dość z działania naszych urzędow

  Odpowiedz
  • Niestety w sprawach które zaczęły się po 24 lutym 2022 roku nie można składać ponagleń i skarg do sądu administracyjnego. W najbliższym czasie opublikujemy na ten temat artykuł.
   W takiej sytuacji jedyny sposób na przyspieszenie sprawy to kierowanie pism do urzędu. Jeżeli inspektor prowadzący sprawę pomimo licznych pism nie odpowiada, można złożyć wniosek o przydzielenie innej osoby do prowadzenia sprawy.

   Odpowiedz
   • Oczywiście że można składać ponaglenia. Ta specustawa obowiązywała od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022, nie została przedłużona czyli w obecnej chwili już nie obowiązuje.

    Odpowiedz
    • Ustawa obowiązuje w dalszym ciągu, a niemożność składania skarg wynika z przepisu art. 100d ust. 1 i 4:
     „1. W okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:
     1) udzielenia cudzoziemcowi:
     a) zezwolenia na pobyt czasowy,
     b) zezwolenia na pobyt stały,
     c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
     2) zmiany:
     a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
     b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
     3) cofnięcia cudzoziemcowi:
     a) zezwolenia na pobyt czasowy,
     b) zezwolenia na pobyt stały,
     c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
     – w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
     4. Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, lub ich dokonywanie z opóźnieniem, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.”

     Odpowiedz
   • U mnie też jest problem z kartą pobytu. Wcześniejsza karta traciła ważność we wrześniu 2022 więc w lipcu złożony był wniosek o kolejną, jednak po półrocznym oczekiwaniu i braku jakichkolwiek informacji ze strony Urzędu, spróbowałam się tam dodzwonić, to jednak „mission imposible”. Na szczęście mail zadziałał. Okazało się jednak, że wniosek pozostał bez rozpatrzenia bo nie ten druk. I już. Cisza. Wzięłam nowy wniosek, dołączyłam wymagane dokumenty i znowu czekam. Czwarty m-c już. Oczywiście znowu pisałam maile, żeby się dowiedzieć czy mój wniosek znowu nie wylądował w koszu. Mam odpowiedzieć, że trzeba czekać, że teraz są na etapie wniosków złożonych w kwietniu 2022. I wychodzi na to, że nie ma możliwości tego przyśpieczyć. Tak więc na wyjazd do rodziny trzeba jeszcze czekać.
    WSZYSTKIM OCZEKUJĄCYM CIERPLIWOŚCI ŻYCZĘ 😉

    Odpowiedz
 4. Доброго дня,21.04.2021 року подала документи на карту побиту,для себе та для сина,всі ті документи що хотіла пані вислані…стан справи не змінюється,дати терміну теж не стало …Як мені можна прискорити процес? Дякую.Чекатиму на відповідь.

  Odpowiedz
  • Наразі єдиний спосіб пришвидшити справу – надіслати повістку до інспектора, який веде справу.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz