KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako „RODO”), podajemy informację w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Kamler Kancelaria Radcy Prawnego SKA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961480, NIP: 8992920876, REGON: 521532239 (dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”).

Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: piotr.kamler@kancelariakamler.pl lub pod numerem telefonu: 608882171.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

  1. zgodzie udzielonej przez Panią/Pana w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z unikaniem konfliktu interesów pomiędzy klientami radców prawych);
  4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, chyba że Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów; takimi interesami są marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w naszych systemach teleinformatycznych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.

W jakim celu są przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  2. zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, w szczególności w celu świadczenia pomocy prawnej;
  3. wykonywania rozliczeń finansowych;
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z unikaniem konfliktu interesów pomiędzy klientami radców prawych;
  5. realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności prowadzenia działań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia autentyczność, integralność i poufność przetwarzanych danych osobowych.

W wypadku złożenia przez Pana/Panią zamówienia, niezbędnym do jego realizacji jest podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonują Państwo zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, konieczne jest podanie nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Kancelaria ma obowiązek przechowywać faktury z Pani/Pana danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny dochodzi do przekazania przez Pana/Panią adresu e-mail jako nadawcy wiadomości oraz wszelkich danych osobowych zawartych w treści wiadomości. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub kalendarza umożliwiającego umówienie wizyty/pomocy prawnej on-line, konieczne jest podanie adresu email, numeru telefonu, imienia i nazwiska. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kto może być odbiorcą danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pani/Pana dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, dla realizacji celów w których przetwarzamy dane osobowe, tj. w szczególności firmy księgowe, inne kancelarie prawne, dostawcy usług informatycznych, takich jak poczta e-mail, organy samorządu zawodowego radców prawnych odpowiedniej Okręgowej Izby Radców Prawnych, Poczta Polska, firmy kurierskie.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Jak długo dane osobowe są przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez czas trwania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem Danych Osobowych i przedawnienia roszczeń – nie dłużej jednak niż przez 6 lat; jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – dopóki zgoda nie zostanie wycofana; a także przez okres jaki wynika z obowiązków prawnych ciążących na nas, które obligują nas do przechowywania Pani/Pana danych osobowych – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o radcach prawnych – nie dłużej jednak niż przez 20 lat.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pozostałe informacje:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy, świadczenia usług, czy wypełnienia innych celów, dla których zbieramy Pani/Pana dane.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia narzędzi zwiększających jej funkcjonalność. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowany żaden rodzaj zautomatyzowanego podejmowania decyzji.