Zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy i ich rodzin w specjalnym trybie

Od 24 listopada 2022 r. obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin, którzy posiadają PESEL UKR mogą już uzyskiwać zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Polski.

Jest to specjalny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy, który został wprowadzony przepisem art 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Czy to zezwolenie różni się od innych zezwoleń na pobyt czasowy?

Zezwolenie na pobyt czasowy wydane w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podobnie jak pozostałe zezwolenia na pobyt czasowy, umożliwia pobyt na terenie Polski, przekraczanie jej granicy oraz podróżowanie po terenie Strefy Schengen, w tym Unii Europejskiej.

Zezwolenie to różni się jednak od innych zezwoleń na pobyt czasowy, w szczególności w zakresie procedury jego wydawania:

  1. Zezwolenie jest wydawane zawsze na okres 3 lat -> Inne zezwolenia na pobyt czasowy są wydawane na okres od 3 miesięcy do 3 lat (w zależności od rodzaju i celu pobytu).
  2. Przy wydawaniu zezwolenia nie jest sprawdzany cel pobytu na terenie Polski -> Inne zezwolenia wymagają wskazania celu pobytu (np. pracy, studiów, pobytu z rodziną) oraz udowodnienia, że ten cel istnieje, poprzez przedstawienia dokumentów, które to potwierdzają.
  3. Od decyzji o odmowie wydaniu zezwolenia nie można złożyć odwołania -> Inne zezwolenia umożliwiają złożenie odwołania od decyzji o odmowie.
  4. Wniosek o wydanie zezwolenia można złożyć wyłącznie po 9 miesiącach legalnego pobytu w Polsce i nie później niż do 24 sierpnia 2024 r. -> Inne zezwolenia wymagają jedynie, by wniosek był złożony w trakcie legalnego pobytu.
  5. Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy:
  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • cudzoziemiec jest wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub
  • cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie tego zezwolenia po 24 sierpnia 2024 r.

Kto może uzyskać to zezwolenie?

Wniosek w tym specjalnym trybie może złożyć wyłącznie obywatel Ukrainy oraz małżonek obywatela Ukrainy (nawet jeśli nie posiada ukraińskiego obywatelstwa). Za małżonka uznawana jest wyłącznie osoba, która zawarła małżeństwo – związki faktyczne (tzw. konkubinaty) nie uprawniają do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia w tym trybie.

Żaden inny cudzoziemiec nie ma możliwości uzyskania zezwolenia w tym trybie – nawet jeśli posiadał wcześniej ukraińskie zezwolenie na pobyt. Ci cudzoziemcy powinni składać wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, przewidziane ustawą o cudzoziemcach.

Kiedy można złożyć wniosek o zezwolenie?

Wniosek o wydanie zezwolenia można złożyć wyłącznie po 9 miesiącach legalnego pobytu w Polsce, uzyskanego w związku z przyjazdem do Polski po 24 lutego 2022 r. i uzyskaniu PESEL UKR. Wniosku nie można złożyć później niż po 24 sierpnia 2024 r.

W wypadku złożenia wniosku przed upływem 9 miesięcy od wjazdu do Polski, albo po 24 sierpnia 2024 r., wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania (nie zostanie udzielone zezwolenie).

Oczywiście, aby możliwe było uzyskanie tego nowego zezwolenia na pobyt, zawsze konieczne jest prawidłowe przygotowanie wniosku i przedstawienie organowi administracyjnemu wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów.

Potrzebujesz pomocy prawnej w legalizacji pobytu?
Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Dodaj komentarz