W jaki sposób cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo w Polsce?

Zawarcie małżeństwa zawsze wiąże się z koniecznością dopełnienia prawnych formalności, w przypadku zawierania związku małżeńskiego z cudzoziemcem przez cudzoziemca, niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymogów.

Sposób zawarcia małżeństwa i stawiane wymagania są różne w każdym kraju. W związku z tym, w pierwszej kolejności powinieneś zdecydować, czy chcesz wziąć ślub w Polsce, w kraju pochodzenia, czy też innym kraju. Procedura różni się też w przypadku ślubu cywilnego i wyznaniowego.

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje na temat zawarcia ślubu cywilnego w Polsce jako cudzoziemiec.

Jakie wymagania musisz spełnić, aby zawrzeć małżeństwo w Polsce?

W celu zawarcia związku małżeńskiego w Polsce, zarówno Ty, jak i Twój przyszły małżonek:

  1. musicie być pełnoletni (tj. mieć ukończone 18 lat; w drodze wyjątku, związek małżeński może być zawarty przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego);
  2. nie możecie pozostawać w innym związku małżeńskim;
  3. nie możecie być ze sobą spokrewnieni lub spowinowaceni w linii prostej, stanowić rodzeństwa, jak również nie możecie pozostawać w stosunku przysposobienia (adopcja);
  4. nie możecie być dotknięci chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym (choć wymóg ten uważany jest za częściowo przestarzały; przyjmuje się, że podstawą do unieważnienia małżeństwa jest tylko taka przypadłość, która stanowi zagrożenie dla małżeństwa lub dla zdrowia dzieci pochodzących z tego małżeństwa).

Gdzie załatwisz formalności?

Zarówno złożenie wymaganych dokumentów, jak i sama ceremonia ma miejsce
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Możliwe jest również przeprowadzenie ceremonii poza Urzędem, jednak do tego potrzebne jest uzyskanie zgody kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia małżeństwa w Polsce?

  1. dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport,
  2. akt urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub akt urodzenia wydany za granicą,
  3. jeśli pozostawałeś wcześniej w związku małżeńskim, musisz przedstawić zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie lub unieważnienie albo dokument potwierdzający nieistnienie małżeństwa;
  4. cudzoziemcy muszą także przedstawić dokument potwierdzający zdolność do zawarcia przez nich małżeństwa według prawa kraju pochodzenia (dokument potwierdzający brak prawnych przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego) – dokument powinien zostać wydany przez odpowiedni organ państwowy w kraju pochodzenia.

Przeważnie największych trudności przysparza uzyskanie ostatniego z powyższych dokumentów.

Przyczyną problemu jest to, że wiele państw w ogóle nie wydaje tego rodzaju dokumentów. Co więcej, nawet w wypadku, gdy takie dokumenty są wydawane, to często mają miejsce inne okoliczności uniemożliwiają ich zdobycie (np. lockdown wywołany panującą epidemią, wojny, prześladowania, wysokie koszty podróży itp.).

W wypadku braku możliwości uzyskania dokumentu potwierdzającego Twoją zdolność do zawarcia małżeństwa, jedyną opcją pozostaje złożenie wniosku do polskiego sądu o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu. Jeżeli sąd uzna przedstawione okoliczności za uzasadnione, będziesz mógł zawrzeć związek małżeński bez konieczności przedstawienia wskazanego dokumentu.

Podobnie jak w przypadku każdego innego postępowania sądowego w Polsce, możesz występować przed sądem osobiście lub być reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika.

Które państwa nie wydają dokumentu potwierdzającego zdolność do zawarcia małżeństwa?

W oparciu o własne ustalenia (aktualne na dzień 19.08.2022 r.), prezentuję listę państw, których obywatele zazwyczaj muszą zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego zdolność do zawarcia małżeństwa, aby móc wziąć ślub w Polsce:

Ukraina – organy państwowe nie wydają dokumentów potwierdzających zdolność do zawarcia małżeństwa;

USA – organy państwowe nie wydają dokumentów potwierdzających zdolność do zawarcia małżeństwa;

Chiny – organy państwowe wydają dokumenty potwierdzające zdolność do zawarcia małżeństwa, jednak aby je uzyskać, obywatel Chińskiej Republiki Ludowej powinien złożyć odpowiedni wniosek osobiście w urzędzie w Chinach;

Federacja Rosyjska – organy państwowe wydają dokumenty potwierdzające zdolność do zawarcia małżeństwa, jednak aby je uzyskać, obywatel Rosji powinien złożyć odpowiedni wniosek osobiście w rosyjskim urzędzie lub za pośrednictwem portalu Gosluslugi, który jest dostępny dla osób zameldowanych na terenie Federacji Rosyjskiej;

Egipt – organy państwowe nie wydają dokumentów potwierdzających zdolność do zawarcia małżeństwa;

Argentyna – organy państwowe wydają dokumenty potwierdzające zdolność do zawarcia małżeństwa, ale zazwyczaj nie są one uznawane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce;

Meksyk – organy państwowe nie wydają dokumentów potwierdzających zdolność do zawarcia małżeństwa;

Kanada – organy państwowe nie wydają dokumentów potwierdzających zdolność do zawarcia małżeństwa.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Dodaj komentarz