Jak założyć firmę w Polsce? Część 2. Samozatrudnienie czy spółka z o.o.?

W ostatnim artykule (tutaj) pisaliśmy o różnych rodzajach przedsiębiorstw, jakie mogą założyć cudzoziemcy w Polsce.

Teraz gdy już wiecie jakie są rodzaje podmiotów gospodarczych i kto może je założyć, najwyższy czas przyjrzeć się ich cechom.

W ramach przypomnienia w Polsce mamy następujące rodzaje przedsiębiorstw:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza (sole trader/self-employment)
  • spółka cywilna (civil law partnership)
  • spółka jawna / sp.j. (general partnership)
  • spółka partnerska / sp.p. (professional partnership)
  • spółka komandytowa /sp.k. (limited partnership)
  • spółka komandytowo-akcyjna / S.K.A. (limited joint-stock partnership)
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / sp. z o.o. (limited liability company)
  • spółka akcyjna / S.A. (limited liability company)
Rodzaj Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka K.-A. Spółka z o.o. Spółka akcyjna
Minimalna liczba założycieli 2 osoby (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną 2 osoby (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną 2 osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu (partnerzy) 2 osoby (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, jedna z nich odpowiadająca bez ograniczeń (komplementariusz), a druga odpowiadająca jedynie w zakresie określonym w umowie (komandytariusz) 2 osoby (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną , jedna z nich odpowiadająca bez ograniczeń (komplementariusz), a jedna będąca udziałowcem 2 osoby (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną Jedna osoba (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną; założycielem nie może być jednoosobowa sp. Z o.o.
Sposób utworzenia Umowa na piśmie Umowa na piśmie, chyba że jeden z partnerów włożył w majątek spółki nieruchomość (wtedy wymagany jest akt notarialny), lub przedsiębiorstwo (potrzebne są Umowa na piśmie, chyba że wkład partnera stanowi nieruchomość (wówczas akt notarialny) lub przedsiębiorstwo (umowa z notarialnie poświadczonymi podpisami) Umowa w formie aktu notarialnego. Możliwe jest zarejestrowanie spółki komandytowej w uproszczony sposób (tzw. S24), tj. Zawarcie umowy partnerskiej bez aktu notarialnego w Internecie (za pomocą wzorca)
Umowa spółki w formie aktu notarialnego
Umowa w formie aktu notarialnego (akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Możliwe jest zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24), tj. Zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego w Internecie. (za pomocą wzorca) Umowa spółki w formie aktu notarialnego
Wymogi co do nazwy W przypadku gdy partnerami są osoby fizyczne, nazwa powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko wszystkich partnerów wraz z nazwą „spółka cywilna” lub skrót (sc.). Powinien zawierać nazwę co najmniej jednego wspólnika lub nazwę spółki, a także oznaczenie „spółka jawna” lub „sp. j.” Powinien zawierać nazwę co najmniej jednego partnera oraz słowa „i partner” lub „i partnerzy” lub „spółka partnerska” wraz z nazwą zawodu (np. „Architekci”), skrót to „sp .p. ”
Powinien zawierać nazwę lub pełną nazwę spółki co najmniej jednego komplementariusza oraz oznaczenie „spółka komandytowa” lub „sp. Z oo”. k. ”. Nazwa nie może zawierać nazwy ani nazwy firmy komandytariusza Powinien zawierać nazwę lub pełną nazwę spółki co najmniej jednego komplementariusza, a także oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” lub „S.K.A.”. Nazwa nie może zawierać nazwiska ani nazwy akcjonariusza Może być dowolnie wybrana, ale musi zawierać termin „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „spółka z o.o.” lub „sp. ogród zoologiczny.”
Może być dowolnie wybrana, ale musi zawierać termin „spółka akcyjna” lub „S.A”.
Rejestracja Każdy wspólnik jest wpisany do CEIDG, i do REGON
KRS (możliwa rejestracja przez S24) KRS KRS (możliwa rejestracja przez S24) KRS KRS (możliwa rejestracja przez S24) KRS
Minimalna kwota i ilość udziałów Niewymagana Niewymagana Niewymagana Niewymagana 50 000 zł, wartość akcji przynajmniej 0,01zł 5 000 zł, wartość udziału co najmniej 50 zł 100 000 PLN, wartość akcji przynajmniej 0,01zł
Rozliczenie Uproszczone, jeśli partnerzy są osobami fizycznymi, a dochód w ubiegłym roku nie przekroczył 2 milionów EUR. Pełne rozliczenie w innych przypadkach
Uproszczone, jeśli partnerzy są osobami fizycznymi, a dochód w ubiegłym roku nie przekroczył 2 milionów EUR. Pełne rozliczenie w innych przypadkach Uproszczone, jeśli partnerzy są osobami fizycznymi, a dochód w ubiegłym roku nie przekroczył 2 milionów EUR. Pełne rozliczenie w innych przypadkach Pełne Pełne Pełne Pełne
Kto płaci podatek dochodowy Spółka nie ma osobowości prawnej. Partnerzy są podatnikami podatku dochodowego.
Spółka nie ma osobowości prawnej. Partnerzy są podatnikami podatku dochodowego. Spółka nie ma osobowości prawnej. Partnerzy są podatnikami podatku dochodowego. Spółka nie ma osobowości prawnej. Partnerzy są podatnikami podatku dochodowego. Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% lub 9% (preferencyjne dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda jest opodatkowana według stawki 19% Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% lub 9% (preferencyjne dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda jest opodatkowana według stawki 19% Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% lub 9% (preferencyjne dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda jest opodatkowana według stawki 19%
Władze firmy ——– ————— —— ale może być powołany zarząd ———————— 1) walne zgromadzenie; 2) rada nadzorcza (jeżeli w spółce jest więcej niż 25 akcjonariuszy) 1) walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) zarząd; 3) rada nadzorcza i / lub komisja rewizyjna lub obie te spółki w przypadku spółek osobowych, których kapitał zakładowy przekracza 500 000 PLN, a liczba akcjonariuszy przekracza 25 1) walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) zarząd; 3) rada nadzorcza
Reprezentowanie Każdy partner, chyba że umowa spółki stanowi inaczej
Każdy partner, chyba że umowa spółki stanowi inaczej
Każdy partner Każdy komplementariusz może reprezentować firmę samodzielnie Każdy komandytariusz może reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik
Każdy komplementariusz może reprezentować firmę samodzielnie Każdy akcjonariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik
Spółkę reprezentuje zarząd. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, wtedy dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu musi działać wspólnie z prokurentem w celu zapewnienia skutecznej reprezentacji (Statut spółki może przewidywać inny sposób reprezentacji ). Zarząd może również powołać pełnomocnika.
Spółkę może reprezentować zarząd. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu musi działać wspólnie z prokurentem w celu zapewnienia skutecznej reprezentacji (Statut spółki może przewidywać inny sposób reprezentacji ). Zarząd może również ustanowić pełnomocnika
Odpowiedzialność Odpowiedzialność solidarna wszystkich partnerów (osobista spółki i wspólników) Odpowiedzialność solidarna wszystkich partnerów (osobista spółki i wspólników) Odpowiedzialność za zobowiązania jest dzielona między partnerów. Umowa spółki może jednak określać partnerów, którzy będą ponosili pełną odpowiedzialność Spółka ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za własne działania. Co najmniej jeden komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania. Co najmniej jeden komandytariusz odpowiada do kwoty określonej w umowie.
Spółka ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za własne działania. Komplementariusz ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania wspólnie z innymi komplementariuszami. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Spółka ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za własne działania. Członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem.

Spółka ponosi odpowiedzialność za własne działania. Akcjonariusze ponoszą jedynie ryzyko utraty akcji spółki.
Wynagrodzenie
Partnerzy mają prawo do równego udziału w zyskach
Partnerzy mają prawo do równego udziału w zyskach, a także do corocznego żądania wypłaty odsetek w wysokości 5% od ich kapitału
Udział każdego partnera jest równy, niezależnie od rodzaju i wielkości wkładów. Partnerzy mają prawo żądać rocznej spłaty odsetek w wysokości 5% od ich udziału w kapitale.
Udział każdego komplementariusza jest równy, niezależnie od charakteru i wartości wkładów, a udział każdego komandytariusza jest proporcjonalny do wkładu faktycznie wniesionego przez komandytariusza do spółki. Komplementariusze i akcjonariusze uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładu.
Udziałowcy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i do podziału zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wspólników. Zysk przypisany wspólnikom jest dzielony proporcjonalnie do udziałów Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, które zostało sporządzone przez biegłego rewidenta i który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/


Oprócz zakładania spółki można także prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader / sole proprietorship / self-employment). Taka firma:

– jest najprostszą formą działalności gospodarczej

– jest przeznaczona dla osób fizycznych

– rejestracja następuje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

– nie wymaga minimalnej kwoty kapitału

– sposób prowadzenia księgowości zależy od formy opodatkowania – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych można prowadzić uproszczoną księgowość (księgę przychodów i wydatków), ale tylko wtedy, gdy w poprzednim roku dochód nie przekroczył kwoty 2 000 000 EUR

– przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej

– firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej nazwę wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających przedmiot działalności firmy

– przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności

– przedsiębiorca jest płatnikiem PIT

– przedsiębiorca może podlegać podatkowi VAT

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Chcesz założyć firmę w Polsce?

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Dodaj komentarz