Długi czas oczekiwania w Urzędzie Wojewódzkim może być spowodowany nie tylko złym zarządzaniem, lecz także korupcją – donosi najnowszy raport NIK.

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym artykule, Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie potwierdziła, że Urząd Wojewódzki nie jest w stanie załatwiać terminowo spraw związanych z pobytem cudzoziemców.

Prowadzący kontrolę podczas swoich czynności potwierdzili, że zła sytuacja w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu może wynikać nie tylko ze złego zarządzania.

Proszę przeczytać:

Przyjęte w DUW (Dolnośląski Urząd Wojewódzki) rozwiązania organizacyjne stały w sprzeczności z zasadą równego traktowania stron (…). Poza bowiem systemem kolejkowym przyjmowano ok. 300 petentów miesięcznie, spośród których znaczną grupę stanowili tzw. klienci strategiczni, czyli cudzoziemcy wykonujący pracę na rzecz inwestorów zagranicznych, zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Takie działanie było również niezgodne z przyjętą w Wydziale zasadą procedowania wniosków zgodnie z chronologią ich wpływu do Urzędu. Traktując w sposób uprzywilejowany niektórych cudzoziemców, umożliwiano im uzyskanie zezwolenia pobytowego w terminie znacznie odbiegającym od średniego czasu trwania w Urzędzie takiego postępowania, naruszając w ten sposób zasadę…”.

Podczas kontroli, badanie losowych przypadków przyniosło następujące wyniki:

Przeprowadzona w trakcie kontroli analiza 54 wniosków pobytowych, których rozstrzygnięcie zakończyło się wydaniem decyzji pozytywnej wykazała, że w 18 przypadkach (w tym 16 z lat 2017-2018) postępowania te zakończyły się w terminach znacznie krótszych niż średni ich czas prowadzenia w urzędzie”

Takie przypadki uprzywilejowanych postępowań obejmowały piłkarzy lokalnych drużyn futbolowych i członków zarządów bankowych.

Raport wyciąga następujący wniosek:

Należy podkreślić, że działalność organów administracji publicznej powinna opierać się o zasadę przejrzystości i równego traktowania stron postępowania. Wskazane wyżej przykłady przeczą tym fundamentalnym zasadom, naruszając jednocześnie zaufanie obywateli do władz publicznych. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji winny być traktowane w podobny sposób, a każda różnica musi być uzasadniona w usprawiedliwionych, obiektywnych, sformalizowanych i istotnych właściwościach danej sprawy. ”

Co to oznacza?

Delegacja NIKu we Wrocławiu przekazała sprawę do wrocławskiego oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Dodatkowo, zorganizowano spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim, na którym zaproponowane zostały działania mogące wzmocnić kontrolę nad kierownictwem.

Czy to coś zmieni? Czas pokaże. Jak na razie brak jest jakichkolwiek informacji o podjętych działaniach. Należałoby jednak oczekiwać, że wiele czasu upłynie zanim wdrożone zostaną jakiekolwiek zmiany.

Chcesz wiedzieć więcej? A może chcesz przyspieszyć swoje postępowanie i/lub dostać odszkodowanie?

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Dodaj komentarz