Wywiad gospodarczy – dane kontrahentów i dłużników

Zapewniamy uzyskanie informacji dotyczących danych podmiotowych oraz rzetelności kontrahentów, umożliwiające ocenę ich wiarygodności, a także skuteczną windykację należności.

Uzyskane dane przedstawiamy w formie raportu, uwzględniającego w szczególności:

  • Dane  rejestrowe kontrahenta udostępnione w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  • Strukturę organizacyjną i własnościową podmiotu oraz informację o osobach wchodzących w skład organów, w tym podanych przez nich adresach oraz numerach NIP/PESEL
  • Powiązania biznesowe i kapitałowe spółki oraz osób wchodzących w skład jej organów
  • Złożone sprawozdania finansowe (zawierające m.in. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową, skróconą opinię biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych)
  • Historię zmian w strukturze spółki i składzie osobowym jej organów, a także zmian udziałowych
  • Informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego
  • Informacje o wierzytelnościach wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w dostępnych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej i tzw. giełdach długów
wywiad gospodarczy Wrocław

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania wyceny sprawy – zapraszamy dokontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.