Warunki udostępnienia pieczęci prewencyjnej

 1. Niniejsze warunki określają zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na rzecz podmiotu wskazanego w formularzu zamówienia (dalej: „Użytkownik”) przez Piotra Kamlera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Piotr Kamler Kancelaria Radcy Prawnego”, wpisaną do CEIDG, NIP: 8952077095 (dalej: „Użyczający”).
 2. Niniejsze Warunki wraz z formularzem zamówienia wypełnionym przez Użytkownika na stronie internetowej Użyczającego, stanowią łącznie umowę o użyczenie pieczęci prewencyjnej.
 3. Dniem zawarcia umowy jest dzień wypełnienia formularza przez Użytkownika oraz zatwierdzenia go przyciskiem „Zamawiam”.
 4. Pieczęć prewencyjna zostanie udostępniona Użytkownikowi na wybrany przez niego okres 6, 12 lub 24 miesięcy poprzez przesłanie jej w postaci fizycznego stempla na podany przez niego adres, jak również w postaci elektronicznej (plik w formacie obrazu) na podany adres email. Wzór pieczęci prewencyjnej przedstawiony jest w formularzu zamówienia.
 5. Użytkownik uprawniony jest w okresie udostępnienia do używania pieczęci prewencyjnej na dokumentach potwierdzających przysługujące mu wierzytelności wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na wystawianych fakturach, notach obciążeniowych oraz wezwaniach do zapłaty odnoszących się do istniejących i wymagalnych wierzytelności.
 6. Dostarczona przez Użyczającego pieczęć stanowi jego własność przez cały okres obowiązywania umowy. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Użyczającego dokonywać jakichkolwiek zmian we wzorze pieczęci prewencyjnej.
 7. W terminie 14 dni od zakończenia okresu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt wszystkie pieczęcie. Zwrot dokonany będzie przesyłką poleconą lub kurierską na adres Użyczającego: ul. Antonia Vivaldiego 27/5, 52-129 Wrocław.
 8. Z tytułu korzystania z pieczęci, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłaty za okres udostępnienia pieczęci prewencyjnej. Wysokość opłaty za udostępnianie pieczęci uzależniona jest od wybranego w formularzu zamówienia okresu abonamentu i wynosi:
  a) 414,00 zł dla abonamentu 6-miesięcznego, tj. 69,00 zł za miesiąc,
  b) 708,00 zł dla okresu abonamentu 12-miesięcznego, tj. 59,00 zł za miesiąc,
  c) 1176,00 zł dla okresu abonamentu 24-miesięcznego, tj. 49,00 zł za miesiąc.
 9. Do wartość opłaty określonej w ust. 8 doliczany jest podatek VAT, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
 10. Użytkownik uiści opłatę za okres abonamentu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, dokonując wpłaty na rachunek Użyczającego, prowadzony przez Idea Bank S.A. nr 09 1950 0001 2006 0047 9308 0001.
 11. Pieczęć w postaci fizycznego stempla oraz pliku graficznego zostanie wysłana na adres Użytkownika w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez Użyczającego opłaty określonej w ust. 8.
 12. Okres abonamentu rozpoczyna bieg od dnia odbioru pieczęci pod adresem Użytkownika.
 13. W wypadku niedokonania zwrotu pieczęci prewencyjnej przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od upływu okresu abonamentu, niniejsza umowa zostaje przedłużona na kolejne 12 miesięcy, chyba, że przed upływem ww. terminu 14 dni, Użytkownik lub Użyczający powiadomi drugą Stronę o braku woli przedłużenia umowy.
 14. Koszt każdego dodatkowego egzemplarza pieczęci prewencyjnej, w przypadku zamówienia przez Użytkownika więcej niż jednej pieczątki w ramach tej samej umowy, a także koszt wymiany pieczęci uszkodzonej wynosi 55 zł netto. Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 15. W przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności opłaty, przekraczającej 30 dni, Użyczający może rozwiązać przedmiotową umowę w trybie natychmiastowym.
 16. W przypadku:
  a) niedokonania zwrotu pieczęci w terminie, o którym mowa w ust. 7 w wypadku nieprzedłużenia umowy,
  b) udostępnienia pieczęci podmiotowi innemu niż Użytkownik,
  c) korzystania z pieczęci bez umowy,
  d) bezumownego wykorzystywania wizerunku, logo lub nazwy Użyczającego w trakcie lub po rozwiązaniu umowy, Użyczającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia Użytkownikowi kary umownej, stanowiącej równowartość opłaty brutto za 24 miesiące udostępnienia pieczęci prewencyjnej. Zastrzeżenie powyższych kar nie wyklucza dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.
 17. Udostępnienie pieczęci prewencyjnej przez Użyczającego, jak również jakikolwiek aspekt stosowania jej przez Użytkownika nie stanowią zlecenia przez Użytkownika obsługi prawnej, ani powierzenia prowadzenia windykacji lub reprezentacji w jakiejkolwiek istniejącej, bądź przyszłej sprawie.
 18. Sprawy sporne wynikające ze świadczenia usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.
 19. Wszelka korespondencja związana z realizacją zamówienia oraz okresem użyczenia pieczęci prezencyjnej, doręczana będzie na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia. W wypadku zmiany adresu, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym Użyczającego, pod rygorem uznania korespondencji, która została wysłana pod dotychczasowy adres za doręczoną.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2019 r. i obowiązuje do odwołania w drodze ogłoszenia przez Użyczającego nowego regulaminu.