EPU – przyspieszona windykacja w e-sądzie

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) jest obecnie najszybszym i najtańszym trybem postępowania sądowego, umożliwiającą skuteczne dochodzenie zapłaty należności.

Dlaczego jest to najszybszy tryb postępowania?
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest najszybszym trybem przewidzianym przez Kodeks Postępowania Cywilnego ze względu na prowadzenie sprawy przez tzw. E-Sąd (w Polsce – Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie) oraz brak konieczności wyznaczania rozprawy. Dlatego też nie przeprowadza się klasycznego postępowania dowodowego, w tym nie są przesłuchiwani świadkowie ani strony. Pozew o zapłatę, a także wszelkie dalsze pisma procesowe przesyłane są do sądu w postaci elektronicznej przy użyciu zatwierdzonego profilu internetowego. Na podstawie złożonego pozwu, sąd wydaje nakaz zapłaty, który przesyła do pozwanego (dłużnika). Nakaz ten ma taką samą moc prawną, jak nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym (zwykłym) lub nakazowym, a po jego uprawomocnieniu się, może stanowić podstawę do prowadzenia egzekucji komorniczej.

Na czym polega pomoc Kancelarii?
W ramach usługi, zapewniamy pełną reprezentację w sprawie od skierowania pozwu do sądu aż po zapłatę należności przez dłużnika lub ewentualną egzekucję. Nasza praca kończy się dopiero, gdy otrzymają Państwo zapłatę należności w pełnej wysokości.
Składając pozew, dochodzimy dla Państwa również zapłaty wszelkich należności ubocznych, w tym stosownych odsetek oraz należnej rekompensaty z tytułu opóźnionej spłaty w wysokości 40 euro.

Jaki jest koszt takiej windykacji?
Wydatki ponoszone przez Klienta w ramach postępowania w EPU ograniczają się do ustawowej opłaty sądowej i skarbowej oraz kosztów zastępstwa procesowego (w minimalnej przewidzianej prawem wysokości). Wszystkie te koszty podlegają zwrotowi przez pozwanego. Jako Kancelaria nie zaskakujemy Państwa żadnymi dodatkowymi wydatkami. Wysokość ww. kosztów zależna jest od wartości samego roszczenia i zawsze zostaje przedstawiona Klientowi przed skorzystaniem przez niego z usługi.

EPU

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania wyceny sprawy – zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Wstępna analiza sprawy jest zawsze bezpłatna. Wyznajemy zasadę pełnej przejrzystości i doinformowania Klienta.

Korzystając z pomocy Kancelarii masz pewność, że Twoją sprawą zajmie się profesjonalny pełnomocnik – radca prawny.